Cơ cấu tổ chức công ty việt tiến đông á

Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Đình Trường              Chủ tịch HĐQT

+ Ông Bùi Văn Tiến                          Thành viên HĐQT

+ Ông Trần Minh Công                     Thành viên HĐQT

 Ban kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Trâm Anh                      Trưởng ban

+ Ông Lê Tiến Thành                         Thành viên

 

Ban giám đốc :

+ Ông Nguyễn Văn Quảng                  Giám đốc

+ Ông Nguyễn Đình Khoảng                Phó Giám đốc

+ Ông Hồ Ngọc Huy                           Kế toán trưởng