Các dịch vụ và tiện ích

Các dịch vụ và tiện ích

05/07/2021

Các dịch vụ tiện ích như nhà ăn , ngân hàng , khu dân cư, cơ quan hành chính nhà nước, hạ tầng viễn thông, hệ thống xử lý nước thải